Dywidenda

W dniu 27 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Holding S.A, podjęło Uchwałę nr 8 w sprawie podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

W związku z wypłatą w dniu 18 października 2022 r. przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej za rok 2022 w łącznej wysokości w kwocie 4.635.310,00 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych 0/100 groszy), tj. 2,00 zł (słownie: dwa złote 00/100 groszy) na jedną akcję, pozostała do wypłaty część dywidendy wyniosła 9.834.088,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 grosze), tj. 4,00 zł (słownie: cztery złote 00/100 grosze) na jedna akcję.

Łączna wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 6,00 zł.
Wypłatą dywidendy w wysokości 4,00 zł na akcję objętych zostało 2 458 522 akcje.
Dzień dywidendy ustalony został na 4 października 2023 r.
Wypłata Zaliczki na poczet dywidendy 2022 nastąpiła w dniu 18 października 2022 r.

W związku z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy K2 Holding S.A. nr 7 z dnia 23 sierpnia 2022 r., w dniu 31 sierpnia 2022 r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął Uchwałę w przedmiocie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 i postanowił o wypłacie przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w łącznej kwocie 4.635.310,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 2,00 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2 317 655 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 13 października 2022 r.
Wypłata Zaliczki na poczet dywidendy 2022 nastąpiła w dniu 18 października 2022 r.

23 sierpnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Holding S.A. podjęło uchwałę Nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2021 w wysokości 14.832.992,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 6,40 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2 317 655 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 30 sierpnia 2022 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 6 września 2022 r.

15 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Holding S.A. podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2020 w wysokości 2 433 537,75 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1,05 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2 317 655 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 22 czerwca 2021 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 29 czerwca 2021 r.

18 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2018 w wysokości 1 242 516,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 0,50 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 12 lipca 2019 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 26 lipca 2019 r.

20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.485.032,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 27 sierpnia 2018 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 23 listopada 2018 r.

20 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.485.032,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 16 sierpnia 2017 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 10 listopada 2017 r.

21 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), podjęło uchwałę Nr 8 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2015 w wysokości 2.485.032,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 12 lipca 2016 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 26 lipca 2016 r.

16 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), podjęło uchwałę Nr 10 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2014 w wysokości 2.485.032,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 7 lipca 2015 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 21 lipca 2015 r.

19 kwietnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), podjęło uchwałę Nr 8 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2010 w wysokości 4.052.000,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 2 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.026.000 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 17 maja 2011 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 1 czerwca 2011 r.