Historia operacji na akcjach

UMORZENIE AKCJI

15 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy K2 Holding S.A. podjęło Uchwałę Nr 21 w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki, w wyniku której kapitał zakładowy K2 Holding S.A. został obniżony z kwoty 2.319.005 zł do kwoty 2.317.655 zł, tj. o kwotę 1350 zł. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki nastąpiła w dniu 13 września 2021 r.

20 sierpnia 2020 r. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy K2 Internet S.A (aktualna nazwa K2 Holding S.A.) podjęło Uchwałę Nr 20 w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki, w wyniku której kapitał zakładowy K2 Internet S.A. został obniżony z kwoty 2.485.032 zł do kwoty 2.319.005 zł, tj. o kwotę 166.027 zł. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki nastąpiła w dniu 25 września 2020 r.

W dniu 23 marca 2010 roku Zarząd Spółki K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), działając na podstawie art. 363 § 5 ksh, z uwagi na to, iż 4.000 akcji własnych Spółki serii G o wartości nominalnej 1 zł każda, oznaczonych przez KDPW kodem PLK2ITR00010, nabytych przez Spółkę na podstawie umowy nabycia akcji własnych z dnia 28 lutego 2008 r. i przeznaczonych następnie do sprzedaży ich pracownikom (Akcje), nie zostało dotychczas zbyte, podjął uchwałę nr 2/3/2010 w sprawie umorzenia w/w Akcji.

Umorzenie Akcji nastąpiło w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.030.000 zł do kwoty 2.026.000 zł tj. o kwotę 4.000 zł z dniem 23.07.2010 r. tj. z chwilą zarejestrowania przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Zarządu Spółki nr 3/3/2010 z dnia 23 marca 2010 r. w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, jaka wynika z umorzenia Akcji Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po dokonaniu umorzenia Akcji wynosiła 2.026.000 zł. i dzieliła się na 2.026.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł. każda, w tym:

  • 30 000 akcji serii A,
  • 277 530 akcji serii B,
  • 870 000 akcji serii C,
  • 60 000 akcji serii D,
  • 219 537 akcji serii E,
  • 92 940 akcji serii F,
  • 145 993 akcji serii G,
  • 330 000 akcji serii H.

UJEDNOLICENIE SERII AKCJI

W dniu 3 stycznia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Zmiana statutu dotyczyła ujednolicenia serii akcji Fabrity Holding SA.

Zgodnie z Raportem bieżącym nr 15/2024 z dnia 22 marca 2024 r., powyższa zmiana Statutu została zarejestrowana przez Sąd 22 marca br. Po rejestracji zmiany statutu w zakresie ujednolicenia serii akcji kapitał zakładowy Spółki wynosił 2.458.522,00 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote) i dzielił się na: 2.458.522,00 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

SKUP AKCJI

Trzeci Program Skupu Akcji Własnych

23 sierpnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy K2 Holding S.A. podjęło uchwałę Nr 23 sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 2020 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia.

W dniu 1 września 2022 r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia (Trzeci Program Skupu Akcji Własnych), którego termin realizacji to 14.10.2022 – 31.08.2025.

Raport bieżący dot. rozpoczęcia 3 Programu Skupu Akcji Własnych

 

Drugi Program Skupu Akcji Własnych

Dnia 1 września 2021 r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia Drugiego Programu skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia z terminem rozpoczęcia 4 października 2021 r.

Raport bieżący dot. skupu akcji

Program skupu akcji

Dnia 24 sierpnia 2022 r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia Drugiego Programu Skupu Akcji Własnych w związku ze zmianą warunków nabywania akcji własnych dokonanych Uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniającej uchwałę nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 2020 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia.

Raport bieżący dot. zakończenia 2 Programu Skupu akcji własnych
Informacja dot. ilości skupionych akcji

 

Pierwszy Program Skupu Akcji Własnych

16 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), podjęło uchwałę Nr 22, w której ZWZA upoważniło Zarząd do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.

27 kwietnia 2018 r. Zarząd K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki.

Raport bieżący dot. rozpoczęcia Programu Skupu Akcji Własnych
Program skupu akcji

W dniu 23 lipca 2021 r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie zakończenia Pierwszego Programu skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ze skutkiem na dzień 26 lipca 2021 r.

Raport bieżący dot. zakończenia 1 Programu Skupu akcji własnych
Informacja dot. ilości skupionych akcji

EMISJA AKCJI SERII I

W wykonaniu uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A w dniach 2 – 3 sierpnia 2012 r., Zarząd Spółki zaoferował inwestorom objęcie łącznie 459.032 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki; cena emisyjna akcji serii I ustalona została przez Zarząd Spółki na kwotę 12,50 zł za jedną akcję.

W dniu 10 sierpnia 2012 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 789/12 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki K2 Internet S.A.

Zarząd Giełdy, zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 459.032 akcje zwykłe na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.

Akcje serii I zostały z dniem 16 sierpnia 2012 r. wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW w Warszawie. Tego samego dnia akcje zostały również zarejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczone kodem „PLK2ITR00010”.

W dniu 1 października 2012 r. Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy z dnia 21 września 2012 r., na mocy którego nastąpiło wpisanie do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, ustalonego w dniu zapisania 459.032 akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, na rachunkach papierów wartościowych inwestorów, którzy objęli akcje serii I.

W wyniku tego podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.485.032,00 zł i dzieli się na 2.485.032 akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł. każda w tym: 30.000 akcji serii A, 277.530 akcji serii B, 870.000 akcji serii C, 60.000 akcji serii D, 219.537 akcji serii E, 92.940 akcji serii F, 145.993 akcji serii G, 330.000 akcji serii H, 459.032 akcji serii I.

PIERWSZE NOTOWANIE

6 czerwca 2008 r. akcje Spółki zaczęły być notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „K2INTERNT” i oznaczeniem „K2I”

Stało się to na mocy Uchwały nr 433/2008 (04.06.2008 r.) Zarządu GPW, który postanowił wprowadzić z dniem 6 czerwca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki K2 Internet S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLK2ITR00010” o wartości nominalnej 1,00 PLN każda: 30 000 akcji serii A, 277 530 akcji serii B, 870 000 akcji serii C, 60 000 akcji serii D, 219 537 akcji serii E, 92 940 akcji serii F, 149 993 akcji serii G, 330 000 akcji serii H

Równocześnie na podstawie Uchwały nr 434/2008 z dnia 04.06.2008 roku Zarząd GPW w Warszawie S.A. podjął decyzję o wyznaczeniu na dzień 5 czerwca 2008 roku ostatniego notowania 330.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki K2 Internet S.A. o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLK2ITR00028”.