Struktura Akcjonariatu

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba głosów

Akcjonariat według liczby głosów

Akcjonariat według liczby akcji

Free float

47,80%

47,80%

IPO30 UNIPESSOAL LDA reprezentowany przez Grzegorza Stulgisa

655 439

26,66%

26,66%

FUNDACJA ŁĘG/KLONY FUNDACJA RODZINNA  reprezentowana przez Janusza Żebrowskiego

386 854

15,74%

15,74%

FRAM FIZ reprezentowany przez AgioFunds TFI S.A.

241 769

9,80%

9,80%

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.458.522,00 zł. i dzieli się na 2.458.522 akcje. Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.

Skup akcji własnych

Aktualnie Fabrity Holding S.A. nie posiada akcji własnych.
 

W dniu 1 września 2022 r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia programu skupu akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia (3 Program Skupu Akcji Własnych), którego termin realizacji to 14.10.2022 – 31.08.2025.

27 kwietnia 2018r. Zarząd K2 Holding S.A. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia przez Spółkę programu skupu akcji własnych Spółki. Pierwsze transakcje w ramach programu skupu akcji zostały przeprowadzone w dniu 25 maja 2018 r. Na dzień 23.07.2020 r. K2 Holding S.A. posiada bezpośrednio 166.027 akcji własnych K2 Holding S.A., stanowiących łącznie blisko 6,68% kapitału zakładowego i dające prawo do blisko 6,68% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi blisko 6,68% ogólnej liczby głosów.

Wyżej wymienione akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 2.485.032 zł do kwoty 2.319.005 zł, tj. o kwotę 166.027 zł w drodze uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2020 r. Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego spółki nastąpiła w dniu 25 września 2020 r.

Na dzień 17.09.2020 r. K2 Holding S.A. posiadała bezpośrednio 1350 akcji własnych K2 Holding S.A., stanowiących łącznie blisko 0,06% kapitału zakładowego i dających prawo do blisko 0,06% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi blisko 0,06% ogólnej liczby głosów.

Wyżej wymienione akcje zostały umorzone, a kapitał zakładowy został obniżony z kwoty 2.319.005 zł do kwoty 2.317.655,00 zł, tj. o kwotę 1350 zł w drodze uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 czerwca 2021 r. Obniżenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS w dniu 13 września 2021 r.