Struktura Akcjonariatu

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba głosów

Akcjonariat według liczby głosów

Akcjonariat według liczby akcji

Free float

48,43%

48,43%

IPO30 UNIPESSOAL LDA reprezentowany przez Grzegorza Stulgisa

685 016

30,23%

30,23%

FUNDACJA ŁĘG/KLONY FUNDACJA RODZINNA  reprezentowana przez Janusza Żebrowskiego

264 496

11,67%

11,67%

FRAM FIZ reprezentowany przez AgioFunds TFI S.A.

219 175

9,67%

9,67%

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 2.266.022,00 zł. i dzieli się na 2.266.022 akcje. Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.