Emilia Gajzler

Menedżerka Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich

Fabrity Holding S.A.

Adres:
02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 44a,
bud. Platinium 5

NIP: 951-19-83-801
Regon: 016378720

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000059690
Wysokość kapitału zakładowego: 2.266.022,00 PLN (opłacony w całości)