Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

04.10.2023

Dzień wypłaty dywidendy za 2022 r. w wysokości 4 zł. na jedną akcję K2 Holding S.A.

04.07.2023

Dzień dywidendy za 2022 r. w wysokości 4 zł. na jedną akcję K2 Holding S.A.

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2022;
b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2022;
c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2022 r.;
d) Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Kodeksie Spółek Handlowych, a także (ii) z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2022 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2022 r.”);
e) Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2022 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2022.
7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2022.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2022 r.
9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.
13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. za 2022 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę firmy Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 23 z dnia 23 sierpnia 2023 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Holding S.A. do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia.
18. Zamknięcie obrad.

18.10.2022

Dzień wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 2,00 zł. na jedną akcję.

13.10.2022

Dzień ustalenia uprawnionych do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r. w wysokości 2,00 zł. na jedną akcję.

06.09.2022

Dzień wypłaty dywidendy za 2021 r. w wysokości 6,40 zł. na jedną akcję.

30.08.2022

Dzień dywidendy za 2021 r. w wysokości 6,40 zł. na jedną akcję.

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:30, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2021;
  2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021;
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2021 r.;
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r. zawierającego ocenę sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki, a także inne oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2021 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 r.”);
  5. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2021 roku wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
  6. uzasadnienia Rady Nadzorczej dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdań finansowych K2 Holding S.A. za lata 2022-2024;
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2021.;
 7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2021;
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2021 r.;
 9. Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2021 r.;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2021, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.;
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.;
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A.;
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A. za 2021 rok;
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet SA z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, zmiany Statutu oraz uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 listopada 2020 r;
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 22 z dnia 16 czerwca 2015 r. (w brzmieniu nadanym jej uchwałą nr 4 z dnia 18 listopada 2020 r.) w sprawie upoważnienia Zarządu K2 Internet S.A. do nabywania akcji własnych K2 Holding S.A. w celu ich umorzenia;
 19. Zamknięcie obrad.

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2020;
  2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2020;
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2020 r.;
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2020 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2020 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020 i wypłaty akcjonariuszom kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków Spółki za lata ubiegłe oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2020 r.”);
  5. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2019 oraz 2020 roku.
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2020.
 7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2020.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2020 r.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2020 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. oraz przeniesienia kwoty 2.317.655 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysków Spółki za lata ubiegłe i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy z wyłączeniem akcji własnych.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w 2019 oraz 2020 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
 17. Zamknięcie obrad.

Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 22 kwietnia 2021 r.
Jednostkowy raport roczny za 2020 r. – 22 kwietnia 2021 r.
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2021 r. – 20 maja 2021 r.
Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2021 r. – 26 sierpnia 2021 r.
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 r. – 23 listopada 2021 r.

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2019;
  2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2019;
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2019 r.;
  4. Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2019 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2019 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2019 i wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2019 r.”)
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2019.
 7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2019.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2019 r.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019 r.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia akcji własnych oraz zmiany Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej K2 Holding S.A.
 18. Zamknięcie obrad.

Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 3 kwietnia 2020 r.
Jednostkowy raport roczny za 2019 r. – 3 kwietnia 2020 r.
Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2020 r. – 21 maja 2020 r.
Skonsolidowany raport półroczny za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2020 r. – 27 sierpnia 2020 r.
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 r. – 19 listopada 2019 r.

W 2020 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki oraz pracujących dla Spółki):
04.03.- 03.04.2020 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
21.04.- 21.05.2020 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
28.07.- 27.08.2020 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 r.
20.10.- 19.11.2020 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 r.

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2018;
  2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2018;
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2018 r.;
  4. Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2018 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2018 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2018 r.”)
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2018.
 7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2018.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2018 r.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2018 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 14. Zamknięcie obrad.

W 2019 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki oraz pracujących dla Spółki):

26.02.- 28.03.2019 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.
23.04.- 23.05.2019 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 r.
30.07.- 29.08.2019 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 r.
20.10.- 19.11.2019 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 28 marca 2018 r.
Jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 28 marca 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 23 maja 2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny za 2019 r. – 29 sierpnia 2019 r.
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 19 listopada 2018 r.

Zarząd K2 Holding S.A informuje, że spółka K2 Holding S.A. planuje transmisję z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca b.r. o godzinie 11:00. Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2017;
  2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2017;
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2017 r.;
  4. Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2017 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2017 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2017 i wniosku Zarządu o podział zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącej z zysku oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2017 r.”)
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2017.
 7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2017.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2017 r.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 r. na wypłatę dywidendy; oraz przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2017 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 14. Zamknięcie obrad.

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 8. Zamknięcie obrad.

Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 21 marca 2018 r.
Jednostkowy raport roczny za 2017 r. – 21 marca 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 22 maja 2018 r.
Skonsolidowany raport półroczny za 2018 r. – 30 sierpnia 2018 r.
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 r. – 15 listopada 2018 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 28 marca 2018 r.
Jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 28 marca 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 23 maja 2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny za 2019 r. – 29 sierpnia 2019 r.
Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 r. – 19 listopada 2018 r.

W dniu dzisiejszym odbył się czat inwestorski z Prezesem Zarządu Tomaszem Tomczykiem, poświęcony Grupie Kapitałowej K2 Holding, wynikom za 1 kw. 2017 r. oraz planom na rok 2017. W czacie wzięło udział ponad 200 uczestników. Zapis czatu dostępny jest pod poniższym linkiem: https://strefainwestorow.pl/czaty-inwestorskie/20170526/k2-internet-tomasz-tomczyk-wyniki Zachęcamy do zapoznania się z rozmową.

Zarząd K2 Holding S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Holding Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44A, budynek Platinium 5, VII piętro („Walne Zgromadzenie”), z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  1. Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2016;
  2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2016;
  3. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2016 r.;
  4. Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2016 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i wypłaty akcjonariuszom kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie „Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2016 r.”)
 6. Zatwierdzenie Sprawozdania finansowego K2 Holding S.A. za rok 2016.
 7. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Holding za rok 2016.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Holding oraz Spółki K2 Holding S.A. za 2016 r.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Holding Spółka Akcyjna za 2016 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.

Zarząd K2 Holding S.A informuje, że spółka K2 Holding S.A. planuje transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca b.r. o godzinie 10:00.

Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem

Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 21 marca 2017 r.
Jednostkowy raport roczny za 2016 r. – 21 marca 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 16 maja 2017 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 30 sierpnia 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 15 listopada 2017 r.

W 2017 roku przewidziane są następujące tzw. okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji K2 Holding S.A. (Spółka) przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadające w organach Spółki):

19.02.- 21.03.2017 – przed publikacją jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
16.04.- 16.05.2017 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r.
01.08.- 31.08.2017 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 r.
16.10.- 15.11.2017 – przed publikacją skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 r.