Grupa K2 podsumowuje pierwszy kwartał 2023 roku

Największa jednostka biznesowa Grupy K2, software house Fabrity, zwiększyła przychody o 36% rdr i wypracowała 1,5 mln zł zysku operacyjnego (+34% rdr). Trwa proces przeglądu opcji strategicznych dla spółek marketingowych, które w związku z tym są prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. Trwają już testy Perfectbota GPT, wykorzystującego szanse, jakie stwarza rewolucja sztucznej inteligencji i wielkich modeli językowych.

Wybrane dane finansowe:

Fabrity konsekwentnie zwiększa skalę biznesu i utrzymuje wysokie dynamiki wzrostu wyników. W pierwszych trzech miesiącach br. firma rozwijała nowe lokalne biuro w Białymstoku, zwiększając również ogólną liczbę pracowników i współpracowników.

 

Wzrosty prezentowane przez Fabrity wynikają przede wszystkim z kontynuacji i rozwoju współpracy z wieloletnimi klientami spółki. Przyczyniło się do nich także istotne poszerzenie skali kooperacji z agencją Frontex oraz skuteczne pozyskiwanie nowych klientów, dzięki zbudowanym w 2022 roku procesom marketingu i sprzedaży. Mamy silne kompetencje związane z transformacją cyfrową i obsługą dużych organizacji – wskazuje Tomasz Burczyński, CEO Fabrity i Wiceprezes Zarządu K2 Holding. 

Wraz z segmentem marketingowym, przeznaczonym do sprzedaży w następstwie przeglądu opcji strategicznych, wyniki Grupy K2 to 19,2 mln zł kwartalnych przychodów operacyjnych (+19% rdr), 2,8 mln zł wyniku EBITDA (+0,2 mln zł rdr) i 2,2 mln zł zysku operacyjnego (+0,2 mln zł). 

 

W minionym kwartale obserwowaliśmy zmianę struktury przychodów w segmencie marketingowym. Zmniejszył się udział kampanii zamawianych w mediach oraz skala produkcji zewnętrznych, natomiast zwiększył się udział usług cyfrowych – SEO, social media, martech. Konsekwencją tej zmiany był spadek całkowitych przychodów w związku ze zmniejszeniem wydatków refakturowanych do klientów. Dodatnia rentowność wskazuje jednak na siłę naszych biznesów, nawet w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym – podkreśla Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding. 

 

Segment software (Fabrity)
Spółka Fabrity utrzymała dotychczasową dynamikę wzrostu i ścieżkę poprawy wyników finansowych  pomimo negatywnych czynników zewnętrznych – spadku popytu na usługi rozwoju oprogramowania dedykowanego (szczególnie wśród klientów z segmentu nowych technologii), utrzymującej się wysokiej inflacji, niepewności wśród przedsiębiorców i zauważalnego ogólnego spowolnienia gospodarczego. Było to możliwe przede wszystkim dzięki konsekwentnie realizowanej strategii budowy portfela stałych klientów, z którymi spółka może systematycznie rozwijać współpracę w długim okresie. Dominująca część wzrostów w pierwszym kwartale 2023 r. w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy ma swoje źródło w rozwoju współpracy z największymi klientami, a w szczególności z agencją unijną Frontex, dwoma międzynarodowymi koncernami przemysłowymi oraz dużą firmą farmaceutyczną. Ponadto spółka utrzymuje przychody od pozostałych głównych stałych klientów. 
Konsekwentnie realizowana jest przyjęta na początku 2022 roku strategia sprzedaży, a spółka jedynie dostosowuje merytoryczne elementy swojej oferty, działania i narzędzia sprzedażowe, aby skutecznie dotrzeć do  potencjalnych klientów i zwiększyć stopień konwersji szans sprzedażowych. Głównym celem w tym obszarze pozostaje selektywne budowanie długoterminowego portfela klientów. 
W pierwszym kwartale 2023 roku spółka Fabrity nie miała wolnych zasobów produkcyjnych i nie korygowała polityki cenowej. Pod koniec pierwszego kwartału zauważalne było istotne zwiększanie podaży inżynierów i specjalistów IT, jak również obniżenie oczekiwanych przez nich stawek wynagrodzenia. Tendencja ta, jeśli okaże się trwała, może być wsparciem dla wyników kolejnych okresów. 

 

 

Segment chatbotów (Perfectbot)
Wielkie modele językowe od OpenAI, o które oparty jest ChatGPT, przyniosły nagłą rewolucję, która głęboko zmienia rynek chatbotów, na którym działa spółka PerfectBot. W związku z tym,  w pierwszym kwartale 2023 r. spółka rozpoczęła intensywną przebudowę produktu, aby w pełni wykorzystać potencjał modeli GPT. Wykorzystanie tego typu modeli otwiera szansę dla PerfectBota na bardziej masowy produkt, w którym proces stworzenia niezwykle inteligentnego bota jest prosty i w całości po stronie klienta. Jednocześnie, spółka widzi szansę na zbudowanie przewagi produktowej w rozwiązaniu głównego problemu chatbotów opartych o GPT, tj. ich tzw. „halucynacji”, czyli podawania mylnych informacji, wyglądających na prawdziwe. 
W pierwszym kwartale br. zespół PerfectBot intensywnie pracował nad rozwojem produktu oraz rozpoczęciem pierwszych testów wczesnej wersji PerfectBota GPT z kilkoma klientami z rynku amerykańskiego. W drugim kwartale spółka planuje zwiększyć liczbę klientów z USA testujących PerfectBota GPT. Rozpoczęcie komercjalizacji PerfectBota GPT przewidziane jest na trzeci kwartał 2023 r.
Opublikowane dane finansowe pierwszego kwartału br. uwzględniają zmianę statusu spółki PerfectBot – przejście z konsolidacji pełnej na metodę praw własności w związku z sukcesem rundy finansowania zewnętrznego. 

 

 

Segment marketingowy (K2 Precise + Agencja K2)
Spółka K2 Precise, która w ramach swojej działalności dostarcza usługi kompleksowego wsparcia marketingowego, w tym w szczególności planowania i zakupu mediów, tworzenia i prowadzenia kampanii digital, programmatic, social media, performance, prowadzenia działań SEO/SEM oraz wdrożeń business intelligence, wypracowała w pierwszym kwartale 2023 roku niewielki wzrost zysku operacyjnego. Agencja powiększyła w tym okresie grono swoich klientów o kilka nowych firm z segmentów farmaceutycznego, dóbr konsumenckich i usług interaktywnych. Największymi projektami mediowymi realizowanymi w omawianym kwartale była ogólnopolska, multimedialna kampania wizerunkowa serwisu Pracuj.pl oraz szereg kampanii promujących suplementy diety firmy Queisser Pharma, z którą spółka rozpoczęła współpracę w bieżącym roku.

Wydarzeniem dla K2 Precise było rozpoczęcie współpracy z jedną z wiodących światowych korporacji w nowym, ale strategicznym dla spółki obszarze MarTech. Umowa została podpisana w czwartym kwartale 2022 roku i ma charakter wieloletni. Spółka planuje dalszy istotny rozwój w obszarze MarTech. Zapotrzebowanie rynku na tego typu usługi stale rośnie, a rozwój nowych technologii i narzędzi pozwala na coraz bardziej zaawansowane i skuteczne wykorzystanie danych w celu lepszego poznania i zaspokojenia potrzeb klientów. Według raportu firmy Gartner z 2021 roku, do najważniejszych trendów MarTech należą m.in. wzrost znaczenia sztucznej inteligencji i automatyzacji, rozwój narzędzi do personalizacji treści i komunikacji, a także coraz większa rola platform omnichannel w integracji działań marketingowych na różnych kanałach.

Druga spółka segmentu marketingowego, Agencja K2 funkcjonująca pod marką K2 Create, wdrożyła nowe inicjatywy biznesowe, mające na celu rozwój biznesu, w szczególności w zakresie oferty social media. Agencja rozpoczęła realizacje dla obecnych klientów projektów w ramach szybko rosnącego trendu Vertical Video (TikTok, instagramowe stories, facebookowe reels). Aktualnie spółka prowadzi regularnie działania w tym obszarze dla takich klientów jak Netflix i Carrefour oraz planuje pozyskiwanie nowych marek do tego typu rozwiązań.

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku przychody operacyjne Agencji K2 zmniejszyły się, co było m.in. efektem spowolnienia gospodarczego i związanej z tym czasowej dekoniunktury na rynku reklamy oraz zmian w portfolio klientów Agencji (m.in. zakończenie współpracy z istotnym klientem z sektora telekomunikacyjnego po przejęciu tej firmy przez inną). Spółka liczy na odwrócenie trendu dzięki aktywnie prowadzonym działaniom sprzedażowym. W pierwszym kwartale br. agencja K2 Create pozyskała nowego klienta – Amnesty International i zrealizowała dla niego kampanię wizerunkową „Prawa człowieka łamane są w ciszy”.