Powielany błąd co do wysokości dywidendy Fabrity Holding S.A. za rok 2023

Zarząd Fabrity Holding S.A. pragnie zwrócić uwagę na błąd w depeszy PAP z 25 kwietnia br.                                                              (link: https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/48310292,fabrity-holding-chce-wyplacic-6-zl-dywidendy-na-akcje), który został skorygowany jeszcze tego samego dnia (link: https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/48313629,fabrity-holding-chce-wyplacic-ok-7-mln-zl-z-zysku-za-23-na-poczet-dywidendy-popr). Według wiedzy Spółki, skorygowane informacje pojawiły się również w zasięgowych serwisach internetowych, które publikują informacje PAP. Błędna informacja nt. wysokości dywidendy znalazła się jednak w dzisiejszych publikacjach dzienników „Rzeczpospolita” i „Parkiet”, które jak przypuszczamy, bazowały na wskazanej powyżej błędnej depeszy. W ocenie Spółki przedmiotowy błąd w depeszy PAP mógł wyniknąć z nieprzeczytania całości komunikatu Spółki z dnia 25 kwietnia 2024 r. zamieszczonego na stronie internetowej Spółki lub jego niezrozumienia, w zakresie w którym komunikat ten wskazywał łącznie na 2 (dwa) sposoby dystrybucji środków do akcjonariuszy, tj. zarówno skup akcji własnych oraz możliwą do zawnioskowania przez Zarząd dywidendę.  

Pragniemy podkreślić, iż od jesieni zeszłego roku Spółka komunikowała o możliwości transferu do akcjonariuszy około 15 mln zł łącznie, za pośrednictwem 2 (dwóch) dostępnych instrumentów prawnych – skupu akcji własnych i wypłaty dywidendy. Biorąc pod uwagę liczbę akcji wyemitowanych przez Spółkę oraz ww. kwotę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom, transfer środków w formie skupu akcji i dywidendy wyniósłby około 6 zł w odniesieniu do jednej akcji.

W kwietniu br. Spółka zrealizowała już skup akcji własnych o wartości 7,7 mln zł. O finalnej wysokości dywidendy zdecyduje Walne Zgromadzenie. Na bazie dotychczasowych komunikatów Spółki, w szczególności Raportu bieżącego nr 31/2023 z dnia 11. października 2023 r. oraz informacji zawartych w raporcie rocznym Spółki, można założyć, że propozycją Zarządu w zakresie dywidendy za rok 2023 może być kwota rzędu 7-7,5 mln zł, czyli kwota około 3 zł na jedną akcję. Łącznie z rozliczonym już skupem akcji własnych dałoby to zapowiadaną kwotę około 15 mln zł transferów do akcjonariuszy w ramach skupu i dywidendy (link do informacji o rozliczeniu skupu akcji własnych: https://inwestorzy.fabrity.com/aktualnosci/fabrity-holding-s-a-kupila-78-akcji-wlasnych-po-40-zl/).

Pragniemy podkreślić, że Spółka przestrzega obowiązujących ją przepisów prawnych, w szczególności Rozporządzenia MAR i przepisów dotyczących informacji poufnych i w związku z tym publikuje wymagane przepisami raporty giełdowe w odpowiednim czasie.

Zwracamy również uwagę, że inwestorzy nie powinni podejmować decyzji jedynie na podstawie publikacji prasowych. Zachęcamy do zapoznawania się na bieżąco z publikowanymi przez Spółkę raportami bieżącymi i okresowymi oraz komunikatami prezentowanymi na stronie internetowej Spółki w sekcji aktualności pod adresem: https://inwestorzy.fabrity.com/aktualnosci/.