Fabrity Holding publikuje strategię na lata 2024-2026

Skupienie na wzroście organicznym i akwizycjach ma zapewnić wzrost przychodów średniorocznie (CAGR) o 12-20% przy osiąganiu rentowności na poziomie zysku operacyjnego w wysokości 10-12,5%. Zatrudnienie w perspektywie do końca 2026 roku może osiągnąć do 450-500 osób. Spółka utrzymuje jednocześnie politykę dywidendową.

Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą strategia Grupy Fabrity Holding na lata 2024-2026 formalizuje misję organizacji jako wysoko wyspecjalizowanego partnera dużych przedsiębiorstw i organizacji publicznych, świadczącego kompleksowe usługi związane z transformacją cyfrową w skali wykraczającej poza Polskę. Kluczowe rynki to Polska, rynki DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i pozostałe kraje Europy Zachodniej, a działania rozwojowe mają być prowadzone również w Wlk. Brytanii i USA. Kluczowym segmentem klientów pozostają duże i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa oraz organizacje. Oferta i kompetencje mają być skokowo poszerzane dzięki realizacji przejęć komplementarnych podmiotów branżowych.

Naszym celem jest dalszy wzrost przychodów i systematyczne pomnażanie wartości Grupy. Wzrost w najbliższych latach chcemy osiągnąć poprzez połączenie rozwoju organicznego i inwestycji w firmy podobne do nas, ale posiadające konkretne specjalizacje lub działające na wybranych rynkach. Chcemy, przy tym, aby wzrost miał charakter zrównoważony i przekładał się na trwałą wartość w długim okresie, a priorytetem jest  zachowanie spójnego wizerunku i profilu działalności. Kluczowym obszarem naszej działalności pozostaje inżynieria oprogramowania, projektowanie cyfrowych produktów i usług oraz wdrożenia platform low-code, w tym dalszy rozwój naszej własnej platformy Fastive. W każdym z tych obszarów mamy konkretne plany, związane z rozwojem kompetencji i adopcją nowych technologii, rozwojem produktów oraz partnerstwami z dostawcami technologii mówi Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Cele strategii będą realizowane głównie poprzez inwestycje w sprzedaż i marketing, inwestycje M&A w nowe spółki, inwestycje zwiększające skuteczność dotarcia do nowych klientów poza Polską, organiczny rozwój współpracy z obecnymi klientami, również na nowych rynkach i w nowych dywizjach biznesowych, a także cross-selling do obecnej bazy klientów na podstawie oferty i kompetencji nowych spółek. Wsparciem realizacji celów finansowych ma być program motywacyjny dla kluczowych menedżerów i pracowników (ESOP), realizowany po zakończeniu możliwego procesu połączenia spółki Fabrity Holding i zależnej spółki Fabrity – przewidywane uruchomienie od roku 2025. Łączna liczba akcji zaoferowanych poszczególnym osobom uprawnionym ma odpowiadać około 3% akcji w kapitale zakładowym Fabrity Holding.

W ramach aktywności M&A Grupa Fabrity Holding zakłada nabywanie pakietów większościowych w ramach potencjalnych akwizycji M&A, a w konsekwencji zakładane jest, że nowe spółki w Grupie będą podlegały pełnej konsolidacji wyników finansowych. Jednocześnie polityka dywidendowa nie ulega zmianie: do 50% skonsolidowanego zysku netto dystrybuowane będzie do akcjonariuszy, o ile nie wystąpią istotne potrzeby inwestycyjne lub inne ważne powody. Z kolei nowe emisje akcji będą miały cel motywacyjny, związany z ESOP lub będą połączone z ewentualną wymianą udziałów w spółkach zależnych.

Istotną przewagą konkurencyjną Grupy Fabrity Holding jest łączenie kompetencji technologicznych, długotrwałych relacji z klientami, kompleksowość oferty oraz wykorzystywany stos technologiczny. Wraz z modelem biznesowym ukierunkowanym na doradztwo technologiczno-biznesowe i dywersyfikacją branżowo-geograficzną, Fabrity może nawiązywać relacje i współpracę z kolejnymi dużymi, znanymi markami.

Prezentacja ze strategią Grupy Fabrity Holding na lata 2024 – 2026 zostanie udostępniona na  www.inwestorzy.fabrity.com pod linkiem: https://inwestorzy.fabrity.com/prezentacje/