Fabrity Holding wypłaci 3,25 zł dywidendy jeszcze w czerwcu

Walne Zgromadzenie uchwaliło, zgodnie z rekomendacją Zarządu, 3,25 zł dywidendy z zysku roku 2023 (7,4 mln zł), ustalając dzień przyznania prawa do dywidendy na 25 czerwca, a wypłatę na 28 czerwca br. Oznacza to, że wraz ze zrealizowanym już skupem akcji do akcjonariuszy w roku 2024 trafi łącznie poprzez oba sposoby dystrybucji środków kwota 15,1 mln zł. Spółka podtrzymuje politykę dywidendową i realizuje ogłoszoną w zeszłym tygodniu trzyletnią strategię rozwoju, w której istotnym obszarem są akwizycje komplementarnych podmiotów.

Dywidenda jest elementem zapowiedzi przekazanych inwestorom jesienią zeszłego roku, kiedy Spółka wskazała na 15 mln zł jako rząd wielkości oczekiwanej dystrybucji środków do akcjonariuszy. Rozliczenie skupu akcji własnych w formie zaproszenia do sprzedaży akcji po 40 zł za walor nastąpiło 25 kwietnia br. Przy redukcji ofert na poziomie ponad 90%, Fabrity Holding S.A. kupiła zakładaną liczbę akcji (192,5 tys. akcji), reprezentującą 7,83% w kapitale zakładowym. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu skupu akcji własnych było Biuro Maklerskie PKO BP, a rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem skupionych akcji własnych miała miejsce 13 maja 2024 r.

Łączna kwota środków dystrybuowanych do akcjonariuszy z zysków lat 2021-2023 to blisko 44,4 mln zł, z czego same dywidendy to 36,7 mln zł, co odpowiada wypłacie 15,65 zł na akcję. To oznacza, że inwestorzy kupujący akcje nieco ponad dwa lata temu (początek 2022 roku i okresy wcześniejsze) otrzymali już kwotę dokonanej inwestycji w samych dywidendach brutto.

12,4 zł dywidendy na akcję za lata 2021-2022 to rezultat skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki chmurowej w czerwcu 2022 r. Tegoroczna dystrybucja środków do akcjonariuszy w drodze dywidendy i skupu jest związana z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu zeszłego roku. Podtrzymujemy politykę dywidendową i pracujemy nad dalszym długoterminowym wzrostem wartości Grupykomentuje Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Ogłoszona 10 czerwca br. strategia Grupy Fabrity Holding na lata 2024-2026 zakłada skupienie na wzroście organicznym i akwizycjach, co ma zapewnić wzrost przychodów średniorocznie (CAGR) o 12-20% przy osiąganiu rentowności na poziomie zysku operacyjnego w wysokości 10-12,5%. Kluczowymi rynkami w kontekście rozwoju są Polska, rynki DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) i pozostałe kraje Europy Zachodniej, a działania prosprzedażowe mają być prowadzone również w Wlk. Brytanii i USA. Kluczowym segmentem klientów pozostają duże i najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwa oraz organizacje. Oferta i kompetencje mają być skokowo poszerzane dzięki realizacji przejęć komplementarnych podmiotów branżowych, posiadających konkretne specjalizacje lub działające na wybranych rynkach. Kluczowym obszarem działalności Grupy pozostaje inżynieria oprogramowania, projektowanie cyfrowych produktów i usług oraz wdrożenia platform low-code, w tym dalszy rozwój własnej platformy Fastive.

Cele strategii będą realizowane głównie poprzez inwestycje w sprzedaż i marketing, inwestycje M&A w nowe spółki, inwestycje zwiększające skuteczność dotarcia do nowych klientów poza Polską, organiczny rozwój współpracy z obecnymi klientami, również na nowych rynkach i w nowych dywizjach biznesowych, a także cross-selling do obecnej bazy klientów na podstawie oferty i kompetencji nowych spółek. Wsparciem realizacji celów finansowych ma być program motywacyjny dla kluczowych menedżerów i pracowników (ESOP), realizowany po zakończeniu możliwego procesu połączenia spółki Fabrity Holding i zależnej spółki Fabrity – przewidywane uruchomienie od roku 2025. Łączna liczba akcji zaoferowanych poszczególnym osobom uprawnionym ma odpowiadać około 3% akcji w kapitale zakładowym Fabrity Holding.

W ramach aktywności M&A Grupa Fabrity Holding zakłada nabywanie pakietów większościowych w ramach potencjalnych akwizycji M&A, a w konsekwencji zakładane jest, że nowe spółki w Grupie będą podlegały pełnej konsolidacji wyników finansowych. Jednocześnie polityka dywidendowa nie ulega zmianie: do 50% skonsolidowanego zysku netto dystrybuowane będzie do akcjonariuszy, o ile nie wystąpią istotne potrzeby inwestycyjne lub inne ważne powody. Z kolei nowe emisje akcji będą miały cel motywacyjny, związany z ESOP lub będą połączone z ewentualną wymianą udziałów w spółkach zależnych.

Istotną przewagą konkurencyjną Grupy Fabrity Holding jest łączenie kompetencji technologicznych, długotrwałych relacji z klientami, kompleksowość oferty oraz wykorzystywany stos technologiczny. Wraz z modelem biznesowym ukierunkowanym na doradztwo technologiczno-biznesowe i dywersyfikacją branżowo-geograficzną, Fabrity może nawiązywać relacje i współpracę z kolejnymi dużymi, znanymi markami.