Ogłoszenie dotyczące zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2022 r.

Zarząd K2 Holding S.A. przedstawia poniżej treść ogłoszenia, które zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 173 (6572) z dnia 7 września 2022 r. pod poz. 46447:

„Zarząd K2 Holding S.A. ogłasza, że postanawia wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2022 r., przeznaczając na ten cel kwotę 4.635.310,00 zł (cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta dziesięć złotych), tj. 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję.

Zarząd K2 Holding S.A. informuje, iż dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe zbadane przez biegłego rewidenta to 30.06.2022 r., dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy spodziewanej za 2022 r. to 13.10.2022 r., a termin wypłaty zaliczki to 18.10.2022 r.”