Grupa K2 Holding z dynamiką przychodów blisko 8 procent

Dynamika rocznych przychodów Grupy K2 Holding sięgnęła blisko 8 %. Zrealizowana skonsolidowana sprzedaż roczna była rekordowa i wyniosła 94 miliony złotych.

Jednocześnie Grupa zanotowała spadek zyskowności, który był spowodowany z jednej strony wzrostem wynagrodzeń, z drugiej zaś spadkiem marż, szczególnie w działalności reklamowej i mediowej. Ponadto ze względu na opóźnienia w instalacji zasobów sprzętowych usług chmury obliczeniowej, OKTAWAVE rozwijała się wolniej niż zakładano. Dodatkowo zmiany polityczne skutkujące obniżoną aktywnością reklamową spółek z udziałem Skarbu Państwa nie pozostały bez wpływu na wyniki Grupy. Powyższe czynniki istotnie zaważyły na wynikach Grupy, szczególnie w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. Czwarty kwartał przyniósł istotną poprawę sprzedaży i rentowności działalności.

Najistotniejszą poprawę wyników w ramach Grupy K2 Holding odnotowała spółka technologiczna FABRITY działająca w segmencie produkcji oprogramowania dedykowanego dla biznesu, odnotowując wzrost sprzedaży o 16,9% w stosunku do roku 2015, w tym wzrost przychodów operacyjnych z usług własnych o 14,3%. Spółka z sukcesem realizowała strategię przyjętą w 2015 roku, która zakładała wzrost udziału eksportu usług i produktów oraz rozwój współpracy ze wszystkimi wcześniej obsługiwanymi Klientami. Spółka pozyskała również istotne zlecenia z sektora publicznego zarówno w Polsce, jak i za granicą. W szczególności wpływ na ten obszar miał kontrakt z Frontex, będący istotnym źródłem projektów przez kolejne 2 lata.

Agencja zakończyła rok 2016 na wyższych poziomach sprzedaży i wyników niż były oczekiwane jeszcze w połowie listopada 2016 r. Po trudnych trzech pierwszych kwartałach ub.r., kiedy mieliśmy do czynienia z istotnym ograniczeniem zamówień ze strony większości obsługiwanych spółek Skarbu Państwa, czwarty kwartał 2016, w tym w szczególności grudzień, okazał się wyjątkowo pomyślny. Zrealizowane pod koniec roku projekty przyczyniły się do osiągnięcia wyższych przychodów, co wraz z działaniami optymalizującymi strukturę kosztową, w dużym stopniu przełożyło się na wynik operacyjny całej Grupy K2.

Do najważniejszych wydarzeń minionego roku zaliczyć należy również dalszy dynamiczny rozwój K2 Digital Transformation – zespołu konsultantów strategicznych współpracujących bezpośrednio z zarządami największych polskich i zagranicznych spółek. Ten obszar biznesu prowadzony w ramach segmentu usług agencyjnych ma obecnie największy potencjał wzrostu oraz generowania marż istotnie wyższych od klasycznych projektów komunikacyjno-reklamowych.

Przychody OKTAWAVE z usług chmury obliczeniowej wzrosły z 8 mln zł w roku 2015 do 9,5 mln PLN, generując dynamikę wzrostu na poziomie 19% r/r. W ramach podnoszenia swoich kompentencji OKTAWAVE jako jedyna firma w Polsce i jedna z niewielu w Europie przeszła pod koniec ubiegłego roku audyt certyfikujący i pozyskała certyfikat CSA STAR. Na początku 2016 r. Spółka otrzymała już certyfikat ISO 27001 na zgodne z normą IEC/ISO 27001:2013 warunki przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. W 2016 roku OKTAWAVE przeprowadziła największe dotychczas działania inwestycyjne w infrastrukturę techniczną, które blisko podwoiły dostępną moc obliczeniową i dają solidne podstawy pod realizację wzrostów sprzedaży i wyników w kolejnym roku.

Grupa K2 po przeprowadzeniu zmian w zakresie systemów kontroli prowadzenia projektów i inwestycjach zarówno w zasoby sprzętowe w OKTAWAVE, jak i w rozwój produktów i usług takich jak modelowanie atrybucyjne, zakup programatyczny mediów, K2 Digital Transformation, jest gotowa do dalszej drogi.  Spodziewamy się, że będzie ona przebiegała coraz częściej poza granicami Polski

– mówi Tomasz Tomczyk, Prezes Zarządu K2 Holding.